Make your own free website on Tripod.com

[برگهی نخست] [گزارش کار آز فيزيک 1] [گزارش کار آز فيزيک 2] [گزارش کار آز اندازهگيری و مدار] [گزارش کار آز ماشين‌های الکتريکی 1] [آشنايی با نرم‌افزار Multisim] [آشنايی با نرم‌افزار MATLAB] [آشنايی با نرم‌افزار ANSYS] [آشنايی با Power Line Carrier و تَله موج] [نگارخانه‌ی دستگاه‌های برق قدرت] [واژهنامهی انگليسی-پارسی] [واژهنامهی پارسی-انگليسی] [بازخورد] [پيوندها]

با توجه به بهرهگيري از منابع پارسي، براي آموزش از دورههاي آغازين تا عالي و آموزش ندادن کامل واژگان تخصصي در دروس مربوطه، بسياري از دانشجويان هنگام جستجو در اينترنت و يا خواندن کتابها به زبان انگليسي به مشکل برميخورند. بنابراين، تصميم گرفتم که معادل پارسي شماري از واژگان پرکاربرد را، در درسهاي پايهي مهندسي، مانند رياضي، فيزيک و ... در اينجا بگذارم. البته، اين واژهنامه کامل نيست و ميکوشم که با گذر زمان، هرچه بيشتر بر واژگان آن بيفزايم. دوستاني که مايلند براي کاملکردن اين واژهنامه همکاري نماييم، از پيوند بازخورد به من اطلاع دهند. همچنين، اگر واژگان جديد را براي کاملتر کردن واژهنامه، از سامانهي بازخورد وبگاه، اطلاع دهيد، آنها را در کمترين زمان، به اين برگه ميافزايم. با سپاس

توضيح

Description

پارسي

English

 

n. distance of a coordinate from the the vertical axis (y-axis) of a graph measured on a line which is parallel to the horizontal axis (x-axis)

 محور افقي

abscissa

 

adj. surrounded on all sides; circumfused

 محدود- محيطي

ambient

 

n. process of tempering (by heating and cooling)

 گرم / سرد کردن

annealing

 

adj. wanton, reckless; uncontrolled, unrestricted; unreasonable, unsupported

 دلخواه

arbitrary

مماس ازلي

n. straight line approaching but never intercepts a curve (Mathematics)

 مجانب

asymptote

 

v. become thin or less; diminish in intensity, decrease

 تضعيفکردن

attenuate

 

base of logarithm

 پايهي (مبناي) لگاريتم

base (of logarithm)

 

adj. having two sides; reciprocal

 دوسويه

bilateral

 

adj. of Boolean algebra (mathematical set with operations whose rules are any of various equivalent systems of postulates); of or pertaining to a combinatorial system invented by George Boole

(عملگر) بولي

Boolean

 

n. constant factor of a term (Mathematics)

ضرايب (چندجملهاي)

Coefficient

 

v. reward; reimburse, pay back; make up for

 جبرانساختن (ضريب توان، حرارتي و ...)

compensate

 

adj. having a common center or axis (of circles, spheres, etc.)

 هممرکز

concentric

 

n. outline; outer edge of a figure

 مسير [بستهي قانون آمپر]

contour

 

n. unit for measuring an electric charge (Electricity)

 کولُن (يکاي بار الکتريکي)

Coulomb

 

n. plural of 'criteria'

 معيارها- ضابطهها

criteria

 

n. standard against which something is measured (i.e. standard or principle)

 معيار- ضابطه

criterion

 

n. ten years; group of ten

 دهتايي- دهه

decade

 

n. number below the line in a fraction (Mathematics); shared characteristic

مخرج (کسر)

denominator

 

v. scatter, send out; be scattered

 پراکندن

disperse

 

adj. absolutely necessary, essential, vital, cannot be done without

 ناچار- ناگزير

indispensable

 

n. curve, bend; change in pitch or tone of the voice; addition of a suffix or other element to the basic form of a word to change its meaning or function (Grammar)

 انحناء

inflection

 

n. cut across, pass over or through, cross, bisect; come together at a certain point, converge

تقاطع 

intersect

 

v. supervise, observe; follow up on, check up on; regulate the quality of radio or television broadcasts; keep track of, regulate

 پاييدن

monitor

 

n. state of being multiple; manifold, various; condition of being large in number

 (به) توان (قوه)

multiplicity

 

n. number above the line in a fraction which indicates how many parts of the denominator are being counted (Mathematics); that which counts

 صورت (کسر)

numerator

 

n. eight day holiday period; eight line stanza in poem; musical note at interval

 هشتايي

octave

 

n. vertical axis on a mathematical graph; arbiter

محور عمودي

ordinate

 

n. source; beginning; birth, parentage, nationality

 مبدأ (مختصات)

origin

 

due to, because of

 به علت

owing to

 

n. algebraic expression that is the sum of two or more constants multiplied by variables with exponents (Mathematics)

چندجملهاي

polynomial

 

adj. containing terms raised to no higher than the second degree (Algebra)

n. equation containing terms raised to no higher than the second degree (Algebra)

درجه دو (غيرخطي)

quadratic

 

adj. mutual, joint, common, shared; performed or given in return

n. complement, counterpart, item which is equivalent to another item; pair of fractions whose product is one (Mathematics)

 وارون

reciprocal

 

v. sink, droop, slump; become loose, slacken

n. droop, sink, decline; depression, drooping part; temporary decline, brief drop

 شکم (دادن) (کابل و ...)

sag

 

adj. occurring at the same time, done at the same time, concurrent

همزمان 

simultaneous

 

adj. dealing with trigonometry, of or pertaining the branch of mathematics dealing with the relations between the sides and angles of triangles

مثلثات

Trigonometric

 

n. proximity, nearby area, environs, neighborhood

همسايگي

vicinity

 

v. produce, supply, bear (profit, harvest, fruit, etc.); give; relinquish; surrender; comply; withdraw

n. crop, harvest, return, produce; income, profit

 توليدکردن- صدقکردن

yield

عبارت- پارسي

Phrase- English

تقسيم صورت بر مخرج

dividing the denominator by the numerator

a به توان m a of multiplicity m
 y نسبت به x رسمشدهاست. y is plotted against x.
• توضيحهاي انگليسي از واژهنامهي Babylon ميباشد.

نسخهي واژهنامه: 1,00

لطفاً، هرگونه اشکال (تايپي، علمي و ... ) موجود در مطالب بالا را از پيوند بازخورد به من اطلاع دهيد.
لطفاً، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود، همچنين اشکالهاي وبگاه و يا مطالب موجود را از پيوند بازخورد براي من بفرستيد.
آخرين ويرايش برگه: 20 تير 1387- راهاندازي برگه